Bygget på tomten i hörnet Murarevägen och Norra Ringvägen dröjer. Nu ska bygglovsnämnden pröva ärendet igen.
Bygget på tomten i hörnet Murarevägen och Norra Ringvägen dröjer. Nu ska bygglovsnämnden pröva ärendet igen.

Frågan om höghus på Repslagaren tillbaka hos nämnden

Planerna på ett hus i hörnet mellan Murarevägen och Norra Ringvägen överklagades av grannar

Publicerad

Centrum. Det planerade punkthuset på parkeringsplatsen i hörnet mellan Murarevägen och Norra Ringvägen överklagades av grannar. Nu har länsstyrelsen fattat beslut och skickar tillbaka frågan till bygglovsnämnden - och konstaterar att i den fortsatta handläggningen ska sakägare ges möjlighet att yttra sig.

Att få bygglov för att uppföra ett punkthus på parkeringsplatsen i kvarteret Repslagaren har inte varit enkelt. Erik Larsson bygg i Linmared köpte marken av Fabo och fick i höstas bygglov för ett femvåningshus med 31 lägenheter. Lovet överklagades av grannar som ansåg att utformningen och placeringen av huset inte följer de diskussioner som fördes kring detaljplanearbetet.

Nu har länsstyrelsen sagt sitt. De avslår överklagandena men upphäver även bygglovet och skickar tillbaka ärendet till bygglovsnämnden för vidare handläggning.

I beslutet konstaterar länsstyrelsen att den är begränsad i sin prövning till den ansökan som bygglovsnämnden har prövat och därför inte kan ta ställning till alternativa placeringar eller utformningar. Av den anledningen avvisar länsstyrelsen grannarnas överklaganden.

Men, när länsstyrelsen räknar på bruttoarean kommer man fram till att den tillåtna bruttoarean överskrids med 63 kvadratmeter. Dessutom räknar länsstyrelsen in entréplanets balkonger i byggnadsarean vilket gör att den överskrids med 87 kvadratmeter. Byggnadens utformning följer inte heller detaljplanens krav på att förstärka det vertikala uttrycket, länsstyrelsen menar att det snarare är tvärtom med vertikala band av klinker och puts.

Genom att göra bedömningen att byggnaden är förenlig med detaljplanen har nämnden inte prövat om avvikelserna kan godtas, säger länsstyrelsen och skickar tillbaka ärendet till bygglovsnämnden.

Och eftersom den planerade byggnaden avviker från detaljplanen ska sakägare få möjlighet att yttra sig över bygglovsansökan innan nämnden kan fatta beslut.

Fastigheten ägdes tidigare av Fabo som låg bakom en önskan om att ändra detaljplanen för att bygga ett punkthus. Detaljplanearbetet överklagades av närboende, men vann till slut laga kraft. Fabo utnyttjade dock inte sin byggrätt utan sålde fastigheten till Erik Larsson bygg.

Powered by Labrador CMS